Aksara Jawa dari Dyah

Dyah gayatri prajnaparamita---> \jawa{\dyah\ga\ya\tri\pra\ja\Na\pa\ra\mi\ta}

hasil dalam file pdf---> disini